Shabbat Digital greeting card

Shabbat Shalom greeting card for Leket Israel